O KANCELARII

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Kaflińskiego specjalizuje się w:

 • obsłudze procesu pozyskiwania kapitału dla spółek poprzez emisje akcji/udziałów oraz emisję korporacyjnych obligacji;
 • doradza przy przejęciach;
 • prowadzi audyty prawne;
 • zajmuje się obsługą spółek prawa handlowego, w tym doradztwem w zakresie prawa gospodarczego i cywilnego;
 • prowadzi sprawy dotyczące zawierania umów, spadków, szeroko rozumianego doradztwa prawnego i spraw sądowych.

Specjalizacja:

Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego a w szczególności:

 • świadczy pomoc prawną przy tworzeniu nowych spółek jak również przy przekształceniach już istniejących a także ich rozwiązywaniu, likwidacji;
 • prowadzi procesy mające na celu pozyskanie kapitału dla spółek;
 • doradza przy emisjach korporacyjnych obligacji;
 • przeprowadza audyt korporacyjny (due dilligence);
 • doradza domom maklerskim;
 • doradza na rzecz władz spółek handlowych: organów właścicielskich, zarządzających i nadzorczych oraz indywidualnych członków tych organów;
 • doradza i reprezentuje w sprawach z powyższego zakresu w postępowaniach sądowych (rejestracyjnych, spornych) oraz w postępowaniach administracyjnych;
 • świadczy stałą oraz okazjonalną obsługę spółek handlowych w zakresie zawierania umów, obsługi walnego zgromadzenia oraz przygotowania uchwał;
 • doradza w zakresie publicznych ofert papierów wartościowych i obrotu giełdowego, w tym we wprowadzaniu i stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz wymaganych przez Giełdę Papierów Wartościowych Zasad dobrych praktyk (corporate governance);
 • sporządza części prawne prospektów emisyjnych spółek , występuje przed Komisją Nadzoru Finansowego jako członek konsorcjum oferującego papiery wartościowe;
 • doradza spółkom ubiegającym się o dopuszczenie albo będącym w obrocie giełdowym w pełnym zakresie, w tym w szczególności w sprawach dotyczących konwersji, wprowadzenia do obrotu, asymilacji;
 • przygotowuje odpowiednie procedury dotyczące wykonywania obowiązków informacyjnych oraz ochrony informacji poufnych, które są niezbędne spółkom giełdowym;
 • świadczy pomoc prawną osobom fizycznym w zakresie prawa cywilnego, spadkowego i rodzinnego;
 • świadczy inne konsultacje oraz przygotowuje opinie prawne.
 
 
..pl ..en 
© Maciej Kafliński 2008 | powered by bluebirdCMS